Algemeene Voorwaarden

d.d. 25 april 2015. Laatst gewijzigd d.d. 18 december 2018.

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. opdrachtnemer: Het Snijpunt Bouwtekeningen en adviesbureau gevestigd aan de Goudsbloemweg 53 te Almere;
 2. wederpartij: iedere (rechts)persoon die met Het Snijpunt Bouwtekeningen en adviesbureau een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten. Onder Wederpartij wordt zowel consumenten als bedrijven verstaan;
 3. bedrijf: De wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
 4. consument: De wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
 5. overeenkomst: overeenkomst tot dienstverlening;
 6. schriftelijk: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld;
 7. bescheiden: door opdrachtnemer te vervaardigen c.q. door de wederpartij verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen e.d. Deze bescheiden kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en op alle overeenkomsten waaronder overeenkomsten tot het vervaardigen van bescheiden, het verrichten van bouwkundige inspecties en/of overige werkzaamheden van opdrachtnemer.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de wederpartij zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met opdrachtnemer zijn overeengekomen. 
 6. Indien opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 3 - Aanbiedingen, Offertes
 1. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald, zijn alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en offertes geheel vrijblijvend. Opdrachtnemer behoudt zich derhalve het recht voor om na een opdrachtbevestiging of andere vorm van acceptatie onverwijld aan de wederpartij te kunnen mededelen dat de aanbieding of offerte wordt ingetrokken.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van dertig (30) dagen na offerte datum, tenzij dit anders is overeengekomen.
 3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder repro-, reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte bescheiden en deze bescheiden onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is opdrachtnemer gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een gedeelte van het in deze prijsopgave opgenomen aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs of tarief.
 7. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 8. De door opdrachtnemer in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, afwerking of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Opdrachtnemer is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze bescheiden dan ook geen enkele aansprakelijkheid.
Artikel 4 - Opdrachten, Totstandkoming overeenkomsten
 1. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de wederpartij komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer blijkend uit haar schriftelijke bevestiging of door het uitvoering geven aan de overeenkomst.
 2. Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Voornoemde wijzigingen binden opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd en hebben slechts betrekking op de betreffende overeenkomst.
 3. Toezeggingen, afspraken of overeenkomsten van of met ondergeschikten zijn niet rechtsgeldig.
 4. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. opdrachtnemer zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 5. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal opdrachtnemer de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.
 6. Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal opdrachtnemer proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 7. opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het
  gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
Artikel 5 - Honorarium, Prijzen, Tarieven
 1. Tenzij partijen een vast honorarium zijn overeengekomen, zal opdrachtnemer zijn honorarium berekenen op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van het overeengekomen uurtarief c.q. het gebruikelijke uurtarief van opdrachtnemer.
 2. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waar onder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
 3. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen plaats te vinden buiten de in lid 2 van dit artikel genoemde werkdagen, is opdrachtnemer gerechtigd een toeslag te berekenen over het overeengekomen c.q. gebruikelijke uurtarief.
 4. De in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd een overeengekomen vast honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen c.q. verwachte hoeveelheid werk bij het sluiten van de overeenkomst niet goed werd ingeschat door partijen, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van opdrachtnemer en in redelijkheid niet van
  hem kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
 6. Ingeval er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede en/of de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van opdrachtnemer bindend. Een en ander behoudens tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor opdrachtnemer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving, valutaschommelingen, prijs- of tariefwijzigingen bij de door de wederpartij ingeschakelde derden e.d., is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs c.q. het overeengekomen honorarium
  dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.
 8. Bij prijsverhogingen binnen drie (3) maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de wederpartij niet binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijswijziging aan opdrachtnemer heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn ontbindingsbevoegdheid mag opdrachtnemer er vanuit gaan dat de wederpartij met de prijswijziging heeft ingestemd.
Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst
 1. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en in voorkomend geval volgens in overleg met de wederpartij schriftelijk vastgestelde afspraken en procedures.
 2. Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Opdrachtnemer zal dit in overleg met de wederpartij doen. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de
  overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.
 3. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met de wederpartij zijn aangegaan.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige bescheiden, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is opdrachtnemer niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
 6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 7. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de wederpartij of een door de wederpartij aangewezen locatie, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Artikel 7 - Verplichtingen van de wederpartij
 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde bescheiden (waaronder alle bescheiden met betrekking tot het te inspecteren object) tijdig en op de door opdrachtnemer gewenste wijze aan opdrachtnemer ter beschikking stelt;
  b. eventuele door de wederpartij aan de opdrachtnemer verstrekte gegevensdragers, elektronische bestanden e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
  c. opdrachtnemer op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de locatie waar de werkzaamheden dienen plaats te vinden;
  d. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden c.q. leveringen zodanig en zo tijdig verrichten, dat opdrachtnemer hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
  e. de locatie waar de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij is van overtollige materialen, obstakels, loslopende dieren c.q. (overige) zaken die gevaar op kunnen leveren voor opdrachtnemer e.d.
 2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken bescheiden juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart opdrachtnemer voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de bescheiden.
 3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende
  gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
 4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en opdrachtnemer nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van opdrachtnemer om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
Artikel 8 - Contractduur, Uitvoeringstermijn
 1. De overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Indien opdrachtnemer gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan opdrachtnemer heeft verstrekt.
 3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is een overeengekomen termijn voor de uitvoering geen fatale termijn. Bij overschrijden van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.
 4. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat opdrachtnemer binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
Artikel 9 - Wijziging van de overeenkomst, Meerwerk
 1. De wederpartij aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomst en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Indien door toedoen van de wederpartij tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering, zal opdrachtnemer in overleg met de wederpartij de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Opdrachtnemer is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de overeenkomst aan de wederpartij in rekening te brengen.
 2. In afwijking van lid 1 zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.
Artikel 10 - Betalingsvoorwaarden en incassokosten
 1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
 2. Betaling dient te geschieden binnen een termijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum, tenzij door de wederpartij en opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 3. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
 4. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog is geschied dan wel de wederpartij hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft opdrachtnemer eveneens indien hij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Opdrachtnemer heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de wederpartij, komen alle ter invordering gemaakte kosten ten laste van de wederpartij, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke.
 8. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 9. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 10. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft opdrachtnemer, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere
  factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 11. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft opdrachtnemer, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.
 12. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft opdrachtnemer pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat opdrachtnemer de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.
 13. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.
Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud
 1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. De wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 4. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings,- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 5. Door opdrachtnemer geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 6. Voor het geval dat opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
Artikel 12 - Gebreken, Klachtentermijn
 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Geschiedt dit niet, dan worden de verrichte werkzaamheden geacht te zijn een juiste en correcte uitvoering van de overeenkomst. Indien het een niet-zichtbaar gebrek betreft, dient dit gebrek
  binnen veertien dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. Voor de wederpartij in de hoedanigheid van consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet zichtbare- gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.
 2. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de wederpartij opdrachtnemer binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.
 3. Opdrachtnemer dient in staat te worden gesteld de ingediende klachten te controleren en daarop te reageren.
 4. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit reeds voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 5. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16.
Artikel 13 - Garanties
 1. Opdrachtnemer zal er voor zorgen dat de overeengekomen werkzaamheden c.q. leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen, beroepsstandaarden en wet- en regelgeving worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze werkzaamheden c.q. leveringen nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
 2. Ingeval door de wederpartij terecht een beroep wordt gedaan op de overeengekomen garanties, zal de opdrachtnemer kosteloos zorg dragen voor het opnieuw vervaardigen van de bescheiden c.q. het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor restitutie van of een reductie op het overeengekomen honorarium voor de bescheiden c.q. de werkzaamheden. Een en ander ter keuze van de opdrachtnemer. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden
  hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
Artikel 14 - Opzegging, Opschorting, Ontbinding van de overeenkomst
 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde eenzijdig beëindigen.
 2. Voortijdige beëindiging dient gemotiveerd en schriftelijk bevestigd te worden
 3. Bij voortijdige beëindiging door de wederpartij heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de wederpartij.
 4. Bij voortijdige beëindiging door de wederpartij zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met de wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
 5. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht.
 6. De overeenkomst kan door opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk worden ontbonden met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan de wederpartij in de volgende gevallen:
  a. De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  b. liquidatie, ontbinding, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij;
  c. indien na het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtnemer ter kennis gekomen feiten of omstandigheden, opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen. Ingeval er goede grond bestaat te vrezen dat de wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
  d. indien opdrachtnemer de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 7. In de genoemde gevallen is opdrachtnemer bevoegd tot gedeeltelijke ontbinding als op moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst zijn verricht en door de wederpartij zijn ontvangen. De ontbinding strekt zich dan uitsluitend uit tot dat gedeelte dat door opdrachtnemer nog niet is uitgevoerd.
 8. In de in lid 1 genoemde gevallen is opdrachtnemer eveneens bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst voorlopig op te schorten.
 9. De ten tijde van de ontbinding door opdrachtnemer reeds gefactureerde bedragen, worden in afwijking van het bepaalde in artikel 10, direct opeisbaar.
 10. In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst heeft opdrachtnemer recht op vergoeding van de door opdrachtnemer gemaakte kosten en de door hem ten gevolge van de ontbinding geleden schade
Artikel 15 - Teruggave ter beschikking gestelde zaken
 1. Indien opdrachtnemer aan de wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de wederpartij gehouden het geleverde op diens schriftelijke verzoek binnen veertien (14) dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn
  rekening.
 2. Indien de wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de wederpartij te verhalen.
Artikel 16 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van opdrachtnemer. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
  – materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
  – redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
  – redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
  – redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag, mits deze schade binnen drie (3) maanden na afronding van de overeenkomst door de wederpartij schriftelijk is kenbaar gemaakt.
 3. In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van wederpartij (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.
 4. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 6. opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.
 7. De wederpartij is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 8. Indien opdrachtnemer zijn werkzaamheden dient te verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte bescheiden, is opdrachtnemer slechts verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de werkzaamheden.
 9. Alle gebreken, tekortkomingen e.d. die worden geconstateerd aan of zich voordoen met betrekking tot het geïnspecteerde object, maar buiten de specifieke overeenkomst vallen en/of het moment waarop de inspectiewerkzaamheden zijn verricht, kunnen opdrachtnemer niet worden aangerekend.
 10. De wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie, noch opdrachtnemer op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  e. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van de geleverde bescheiden of de door of namens opdrachtnemer verstrekte instructies, adviezen e.d.;
  f. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan opdrachtnemer verstrekte of voorgeschreven gegevens of bescheiden;
  g. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij.
 11. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in lid 10 van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade
 12. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens opdrachtnemer vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 13. De Wederpartij vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.
 14. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 17 - Overmacht
 1. Een tekortkoming kan niet aan opdrachtnemer of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van opdrachtnemer en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen evenals bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, natuurverschijnselen, weersomstandigheden e.d.
 4. opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 5. In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.
 6. Zowel opdrachtnemer als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.
 7. Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
 8. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
Artikel 18 - Vertrouwelijke informatie
 1. Opdrachtnemer is gehouden redelijkerwijs voldoende voorzorgsmaatregelen te nemen tot geheimhouding van alle op de overeenkomst betrekking hebbende bescheiden en stukken waarvan hem of het vertrouwelijk karakter uitdrukkelijk is medegedeeld of hij redelijkerwijs het vertrouwen karakter dient te kennen
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden
  tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Zolang de wederpartij een door opdrachtnemer opgemaakt rapport niet openbaar heeft gemaakt, is opdrachtnemer niet toegestaan aan dit rapport door publicatie of anderszins bekendheid aan te geven, tenzij de wederpartij hiertoe toestemming verleent.
Artikel 19 - Intellectuele eigendom en auteursrechten
 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.
 3. Alle door opdrachtnemer verstrekte bescheiden, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van
  de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 4. De in lid 3 bedoelde bescheiden blijven eigendom van opdrachtnemer en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
 5. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.500,00 per handeling onverminderd het recht van opdrachtnemer om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 6. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 7. Met betrekking tot de door de wederpartij voor de uitvoering van deze overeenkomst verstrekte bescheiden, met name tekeningen, schetsen, ontwerpen etc., vrijwaart de wederpartij opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden ter zake van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.
Artikel 20 - Privacy en cookies
 1. De gegevens en informatie die de Wederpartij aan opdrachtnemer verstrekt, zal opdrachtnemer zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
 2. opdrachtnemer handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. opdrachtnemer zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.
 3. De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.
 4. Bij het bezoeken van de website kan opdrachtnemer informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.
 5. De informatie die opdrachtnemer verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 6. opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.
 7. opdrachtnemer mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.
 8. Het is opdrachtnemer niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.
 9. opdrachtnemer zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.
 10. De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.
 11. De Wederpartij gaat akkoord dat opdrachtnemer de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.
Artikel 21 - Overig

Gedurende de overeenkomst en tot twee jaar na beëindiging van een overeenkomst, is het de wederpartij niet toegestaan om professionals die namens of vanuit opdrachtnemer bij de uitvoering betrokken zijn geweest betaalde werkzaamheden (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Op overtreding van deze regel staat een boete van € 10.000,00 zegge: tienduizend euro.

Artikel 22 - Toepasselijk recht, Bevoegde rechter
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 23 - Wijzigingen
 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 2. opdrachtnemer heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
 4. opdrachtnemer zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
 5. De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
 6. Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden.